Monitoring wizyjny

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

  1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego  jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Karolewie    ( Karolew 3, 05-652 Pniewy, tel.: 48 668 64 22, email: pspkarolew@op.pl ) reprezentowana przez Dyrektora.
  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (dane kontaktowe: adres e-mail: inspektor@cbi24.pl).
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników, ochrony mienia Publicznej Szkoły Podstawowej w Karolewie  oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę.
  4. Podstawą prawną przetwarzania wizerunku uczniów, pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z: art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe ( t.j Dz. U. 2019 poz. 1148 ) oraz art.  222 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1040 ).
  5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 21 dni od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
  6. Dane osobowe mogą być przekazywane instytucjom upoważnionym z mocy prawa oraz osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes realizowany przez stronę trzecią).
  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: -żądania dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych; -wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
zmień rozmiar liter