DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Karolewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pspkarolew@op.pl. Data publikacji strony internetowej: 1 września 2012 r. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 1 marca 2021r.

Strona jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 • Formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych.
 • Niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.
 • Część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo.

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia liter
 • podświetlane linki
 • mapa strony
 • skala szarości
 • jasne tło

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Oświadczenie sporządzono dnia: 20 marca 2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Renata Chmielewska. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 48 6686422. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi za brak dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać dane osobowe zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą treść ze strony internetowej chodzi oraz o sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jego elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

DOSTĘPNOSĆ ARCHITEKTONICZNA

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Dwa wejścia do budynku (główne od strony północnej i boczne od strony wschodniej), obydwa dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Korytarze dostosowane do osób niepełnosprawnych. Schody na pierwsze piętro; brak windy.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Pochylnie przy obydwu wejściach do budynku.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Wydzielone jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Możliwość wstępu z psem asystującym.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Brak tłumacza języka migowego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Na terenie szkoły nie znajdują się pętle indukcyjne. Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w naszej jednostce z pomocą tłumacza języka migowego zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z minimum trzydniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.

Informacje o możliwości skorzystania z tablic informacyjnych w alfabecie Braille.
Na terenie szkoły nie znajdują się żadne tablice informacyjne w alfabecie Braille.

Informacja o możliwości skorzystania z pokoju wyciszenia dla osób autystycznych.

Szkoła nie posiada pomieszczeń wyciszenia dla osób autystycznych.

zmień rozmiar liter